Вы здесь

Библиография

Библиография

Литература

 1. Бродавко Р. Молитесь в храмах ваших душ. Одесский вестник. 2001.  5 сент.
 2. Булгакова В. Апокалипсис Валерия Гегамяна. URL: [Link] (дата обращения: 11.08.2018).
 3. Виленский В. А титан жил рядом с нами. Одесские известия. 2001. 1 дек.
 4. Виставка живопису Валерія Гегамяна : Міжнар. мист. пленер «Кращий художник : THE BEST ARTIST» презентує Премію ім. Валерія Гегамяна : каталог / Мін. культури України, Нац. музей «Київська картинна галерея». Київ, 2018. 18 с.
 5. Выставка Валерия Гегамяна : Одесса, 23 февр. – 9 марта 2013 г. URL: [Link] (дата обращения: 11.07.2018).
 6. Выставка художника Гегамяна / Всемирный клуб одесситов. URL: [Link] (дата обращения: 02.07.2018).
 7. Гегамян Валерий Арутюнович / Аукционный дом «Корнерс». URL: [Link] (дата обращения: 16.08.2018).
 8. Гегамян Валерий Арутюнович / Коллекция картин семьи Костиных ; Галерея «Художники Одессы «Ника» : графика, живопись, скульптура. URL: [Link]  (дата обращения 21.10.2018).
 9. Гегамян В. А. Дневник : 1944 – ... : пер. с арм. Н. Ю. Арутюнян / сост. А. Н. Жадейко, ред. Е. Г. Кравченко. Киев, 2018. IX, 148, X–XII c.
 10. Гегамян, Тер-Мелик Сициан : современное искусство Армении : живопись, скульптура, графика : альб. репрод. / вступ. ст. Л. Сауленко. Одесса, 2007.
 11. Гудима М. Гегамян, учень Сар’яна. Дзеркало тижня. 2001. 19 жовт. – 26 жовт.
 12. Гудыма М. Гегамян Валерий Арутюнович (1925–2000). Они оставили след в истории Одессы : биогр. справ. URL: [Link]  (дата обращения: 11.08.2018).
 13. Жадейко А. Н. Балетные мотивы в творчестве художника Валерия Гегамяна 1970-х годов. American Scientific Journal. 2018. Vol. 41. № (23). С. 7–11.
 14. Жадейко А. Н. Преемственность и наследование в творческом пути Валерия Гегамяна. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : мат. III Міжнар. наук.-пр. конф., (м. Чернівці, 25–26 трав. 2018 р.). Херсон : Молодий вчений, 2018. С. 14–16.
 15. Жадейко А. Н. Трагизм как «красная нить» творчества Валерия Гегамяна. Austria-science. 2018. № 15. С. 4–7.
 16. Жадейко О. М. Монументальність і цілісна єдність композиції Валерія Гегамяна : дипл. роб. на здоб. освітн. ступ. «Магістр» : спец. 023 – образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація / НАККІМ,  Ін-т практ. культурол. та арт-менеджм., Каф. мистецтвозн. експерт. Київ, 2018. 96 c.
 17. Жадейко О. Особистість Валерія Гегамяна в одеському художньому середовищі. Сучасне мистецтво. 2018. Вип. 14. С. 141–149.
 18. Захарченко В. Валерий Гегамян: гениальный рисовальщик ІІ : Валентин Захарченко о Валерии Гегамяне / матер. подг. А. Литман. URL [Link] (дата обращения: 14.07.2018).
 19. Кадишев Б. Коллекционер и его коллекция : к 75-летию М. З. Кнобеля : картины В. Гегамяна в коллекции. URL: [Link] (дата обращения: 07.08.2018).
 20. Коллекция для людей : эскиз картины В. Гегамяна «Апокалипсис» в частн. коллек. Бориса и Татьяны Гриневых. URL: [Link] (дата обращения: 07.07.2018).
 21. Котова О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60–80-х років ХХ століття : дис. ... канд. мистецтвозн. : 26.00.01 – теорія та історія культури / Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. 192 арк.
 22. Кривенко М. Графическое наследие Валентина Серова. Третьяковская галерея. 2015. № 3. URL: [Link] (дата обращения: 21.11.2018) .
 23. Кудлач В. Воспоминания об учителе. URL: [Link] (дата обращения: 07.07.2018).
 24. Кудлач В. Вспоминая об учителе: Валерий Арутюнович Гегамян. Дерибасовская-Ришельевская : альм. 2010. № 40. С. 234–239.
 25. Кузнецова С. Размышлять, озаряться, печалиться. Юг (Одесса). 2001. 13 сентября.
 26. Лыков Сергей : ученик В. Гегамяна. Художественная Интернет-Галерея. URL: [Link] (дата обращения: 07.08.2018).
 27. Медведєва Л. (Смирна Л.) Історіографія нонконформізму в українському образотворчому мистецтві 60-х рр. ХХ ст.  Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. Київ, 2002. Вип. 1 (2). С. 104.
 28. Мистецтво та прогрес : вист. карт. В. Гегамяна, В. Козюка, В. Михальчука в рамках Премії «Кращий GR-спеціаліст року» : букл. Київ, 2018. 4 с.
 29. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія) : прийн. 31.05.1964 р. URL: [Link] (дата звернення: 03.11.2018).
 30. Міжнародний культурний проект «Україна – Китай: мистецтво єднає» : вист. творів В. Гегамяна, А. Сороки, В. Козюка, Чен Вана та ін. в галереї «Центр сучасного мистецтва М 17» / Мін. культури України, Торгово-промислова палата України, Т-во «Шовковий шлях України», Громадська спілка «Товариство укр.-кит. Дружби». Київ, 2017. 18 с.
 31. Панафидина Н. «Африканку» Гегамяна оценили в $40 тыс. : осенние торги в аукционном доме «Дукат». URL: [Link] (дата обращения: 17.07.2018).
 32. Панькив А. С. Принципы освоения художественной традиции в творчестве В. А. Гегамяна. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2007. № 4, 5, 6. С. 55–60.
 33. Паньків Г. С.  «Образна геометрія» як визначальний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна. Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ : Луганськ–Арт, 2008. С. 80–86.
 34. Ройтбурд А. О моем учителе. URL: [Link] (дата обращения: 07.08.2018).
 35. Рябченко В. Валерий Гегамян: гениальный рисовальщик І : Василий Рябченко о Валерии Гегамяне / матер. подг. А. Литман. URL: [Link] (дата обращения: 17.07.2018).
 36. Сауленко Л. Прозрение : живописец В. Гегамян и скульптор А. Гегамян : вступ. ст. к Альбому репродукций. URL: [Link] (дата обращения: 11.08.2018).
 37. Смирна Л. В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві : моногр. / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ : Фенікс , 2017. 480 с. : іл. 24.
 38. Тарасенко О. А., Панькив А. С. В. А. Гегамян. Пламень печали, любовью зажженный : живопись, графика : катал. / Южноукраинский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского ; Управл. культ. Одесской обл. гос. админ., Одесский худож. музей. Одесса : Друк : Алекс Принт, 2001. 14 с.
 39. Тер-Меликсициан – Ханагян : архивная справка : 13 ноября 2018 г. / Национальный архив Армении. 3 с.
 40. Федянина О. Век манифестов : зачем художники декларируют намерения. Коммерсант Weekend. 2017. № 19. C. 9. URL: [Link] (дата обращения: 05.09.2018).
 41. Хачатурян Г. Армения была создана Творцом и Сарьяном / Armenian Global Community. URL: [Link] (дата обращения: 21.12.2018).
 42. Художньо-графічний факультет Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. URL: [Link] (дата звернення: 11.07.2018).
 43. Юрий Горбачев : ученик В. Гегамяна. URL: [Link] (дата обращения: 07.08.2018).
 44. Шахов А. (Жадейко А. Н.) «Секрет искусства – впечатление» : худ. Валерий Гегамян.  Антиквар. 2018. № 3–4. С. 21–29.
 45. TWO POINTS OF VIEW – ONE WORLD ART EXHIBITION = Два погляди – один світ : худ. вист. творів В. Гегамяна та В. Козюка : ІІІ International GR Forum 2017 : букл. Київ, 2017. 4 с.
 46. Державний архів Вірменії
 47. Атта Ованеси Ханагян : протокол допроса от 26 окт. 1927 г. // Ф. 1191. Оп. 18. Д. 997. Лл. 180–181, 181 об. Пер. с арм.
 48. Выписка из акта о приведении в исполнение постановления Тройки НКВД АрмССР от 14 окт. 1937 г. // Там же. Л. 183.
 49. Выписка из протокола № 19 заседания Тройки НКВД Армянской ССР от 14 окт. 1937 г. // Там же. Л. 182.
 50. [Гегамян В.] Автобиография : 21 февр. 1951 г. Ереван // Ф. 1352. Оп. 1. Д. 74. Л. 11. Пер. с арм.
 51. Заявление В. А. Гегамяна Секции живописи Союза художников Армянской ССР : 21 февр. 1951 г. Ереван //  Там же. Л. 10. Пер. с арм. Пер. с арм.
 52. Книга записей актов гражданского состояния. Журнал регистрации браков Башгарнийского участка за 1925 год села Баш Гарни //  Ф. 1206. Оп. 1. Д. 42. Лл. 107, 118 об. – 119. Пер. с арм.
 53. Перепись 1873 г. села Баш Гарни. Семья Тер-Меликсициан // Ф. 93. Оп. 1. Д. 177. Лл. 327–328. Пер. с арм.
 54. Подымный список селения Баш Гарни Эриванской губернии Башгарнийского участка // Ф. 163. Оп. 2. Д. 1556. Лл. 25, 27. Пер. с арм.
 55. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 20. Армянская ССР // Там же. Оп. 1. Д. 515. Лл. 64, 64 об. Пер. с арм.
 56. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок. № 34. Армянская ССР // Там же. Лл. 53, 53 об. Пер. с арм.
 57. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 10. Армянская ССР // Там же. Д. 511. Лл. 31, 31 об. Пер. с арм.
 58. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 119. Армянская ССР // Там же. Д. 514. Лл. 34, 34 об. Пер. с арм.
 59. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 214. Армянская ССР // Там же. Д. 515. Лл. 75, 75 об. Пер. с арм.
 60. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 267. Армянская ССР // Там же. Д. 513. Лл. 122–123, 123 об. Пер. с арм.
 61. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 428. Армянская ССР // Там же. Лл. 58, 58 об. Пер. с арм.
 62. Сельскохозяйственная и земельная перепись за 1922 год. Подымный листок № 491. Армянская ССР // Там же. Лл. 41, 41 об. Пер. с арм.
 63. Эриванская епархиальная консистория. Метрическая книга церкви Сурб Аствацацин села Баш Гарни (регистрация рождений, браков, смертей) за 1895 г. // Ф. 47. Оп. 2. Д. 442. Лл. 246, 247 об. – 248. Пер. с арм.
 64. Эриванская епархиальная консистория. Метрическая книга церкви Сурб Аствацацин села Баш Гарни (регистрация рождений, браков, смертей) за 1897 г. // Там же. Лл. 274, 275 об. – 276. Пер. с арм.
 65. Эриванская епархиальная консистория. Метрическая книга церкви Сурб Аствацацин села Баш Гарни (регистрация рождений, браков, смертей) за 1899 г. // Там же. Лл. 304, 307 об. – 308. Пер. с арм.
 66. Эриванская епархиальная консистория. Метрическая книга церкви Сурб Аствацацин села Баш Гарни (регистрация рождений, браков, смертей) за 1901 г. // Там же. Лл. 336, 339 об. – 340. Пер. с арм.
 67. Архів Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського
 68. Гегамян В. А. Отчет старшего преподавателя кафедры рисунка Гегамяна В. А. // Личное дело архива ЮГПУ 3 л.
 69. Гегамян В. А. Отчет старшего преподавателя кафедры рисунка Гегамяна В. А. за период с 1977 по 1982 уч. г. // Там же.  1 л.
 70. Характеристика В. А. Гегамяна // Там же. 1 л.
 71. Особистий архів В. А. Гегамяна
 72. Выписка из протокола № 6 заседания Правления Союза советских художников Армении от 3 апреля 1951 года // Личный архив В. Гегамяна. 1 л.
 73. [Гегамян В. А.] Автобиография // Там же. 1 л. Копия.
 74. Гегамян В. А. Дневник : 1944 – … // Там же. 148 с. Пер. с арм.
 75. Гюрджян Г. Рекомендация [В. А. Гегамяну] // Там же. Л. 1. Копия.
 76. Диплом Гегамян Валик Арутюнович : В № 842542 : 30 декабря 1950 г. // Там же. 2 л.
 77. Зардарян О. Рекомендация [В. А. Гегамяну] // Там же. Л. 1. Копия.
 78. Паспорт Гегамян Валик Арутюнович : ЖАР № 702462 : 23 апреля 1941 г. // Там же. 6 л.
 79. Сарьян М. Рекомендация в Союз советских художников Армении [Гегамяну В. А.] // Там же. 1 л. Копия.
 80. Свидетельство о рождении Гегамян Валик Арутюнович : ЗЖ 595109 : 17 июня 1953 г. // Там же. 2 л.
 81. Свидетельство об освобождении от воинской обязанности : 18 июня 1943 г. // Там же. 6 л.
 82. Трудовая книжка Гегамян Валик Арутюнович : 3 сент. 1955 г. // Там же. 6 л.
 83. Удостоверение к медали “Ветеран труда” // Там же. 2 л.
 84. Характеристика Гегамяна Валерия Арутюновича / Правление Союза советских художников // Там же. 1 л.
 85. Характеристика ст. препод. каф. изобр. искусств худ.-граф. ф-та Гегамяна Валерия Арутюновича : 14 июля 1970 г. / дек. ф-та Шапошников Ф. И. // Там же. 1 л.
 86. [Ходатайство о выделении помещения под творческую студию художнику Гегамяну В. А.] / зам. предс. правл. Одесской организ. Союза худ. УССР К. Ломыкин, отв. секр. Ф. Чувакин // Там же. 1 л.